Αποστολή σε όλη την Ελλάδα !!

Είσαι επαγγελματίας; Ειδικές τιμές με εγγραφή!!

 • ΜΠΕΚ 0445120219 / 0445120100 / 0445120275 / 51101006079 / 51101006127
 • ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ:  0445120219
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: BOSCH
 • ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ: 
  • 0445120219
  • 0445120100
  • 0445120275
  • 51101006079
  • 51101006127
 • ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 
  • TGA: 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC
  • TGA: 18.480 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS
  • TGA: 18.480 FK, FK-L, FLK, FLRK
  • TGA: 18.480 FAC, FARC
  • TGA: 18.480 FHLC
  • TGA: 18.480 FALS, FARS, FAS, FHLS
  • TGA: 18.480 FHLS, FHLS/M
  • TGA: 18.480 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK
  • TGA: 18.480 FHLK, FHLK/M
  • TGA: 18.540 FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC
  • TGA: 18.540 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS
  • TGA: 19.440 FLRS, FLS, FRS, FS
  • TGA: 19.480 FLRS, FLS, FRS, FS
  • TGA: 19.480 FS/M, FRS/M-WW
  • TGA: 24.480 FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW
  • TGA: 24.480 FPLS, FPLRS
  • TGA: 24.540 FNLLC, FNLLW
  • TGA: 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS
  • TGA: 26.480 FVL-KO
  • TGA: 26.480 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FVLC
  • TGA: 26.480 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC
  • TGA: 26.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS
  • TGA: 26.480 FDK, FDLK, FDLRK
  • TGA: 26.480 FD-TM
  • TGA: 26.480 FVHL-KO
  • TGA: 26.480 FDAC, FDALC, FDARC, FDHC, FDHLC
  • TGA: 26.480 FDHC, FDHC/M, FDHLC
  • TGA: 26.480 FDALS, FDARS, FDAS, FDHLS, FDHS
  • TGA: 26.480 FDAK, FDALK
  • TGA: 26.480 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK
  • TGA: 26.480 FDH-TM
  • TGA: 26.540 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC
  • TGA: 28.480 FNLC, FNLRC, FNLLC
  • TGA: 28.480 FNLS, FNLRS
  • TGA: 28.480 FANLC
  • TGA: 28.480 FANLK
  • TGA: 28.540 FNLC, FNLLC
  • TGA: 28.540 FNLS
  • TGA: 32.480 FFDRC
  • TGA: 32.480 FFD-TM, FFDR-TM
  • TGA: 33.440 FDC, FDLC, FDRC
  • TGA: 33.440 FDLS, FDRS, FDS
  • TGA: 33.440 FDK, FDLK, FDRK
  • TGA: 33.440 FDC-TM, FDRC-TM
  • TGA: 33.440 FDAC, FDALC, FDHC
  • TGA: 33.440 FDALS, FDARS, FDAS, FDHS
  • TGA: 33.440 FDAK, FDALK, FDARK, FDHK
  • TGA: 33.480 FDC, FDLC, FDRC
  • TGA: 33.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS
  • TGA: 33.480 FDK, FDLK, FDRK
  • TGA: 33.480 FDC-TM, FDRC-TM, FD-TM
  • TGA: 33.480 FDAC, FDALC, FDARC, FDHC
  • TGA: 33.480 FDALS, FDARS, FDAS, FDHS
  • TGA: 33.480 FDAK, FDALK, FDARK, FDHK
  • TGA: 35.480 FFNLC
  • TGA: 35.480 FDNLC
  • TGA: 35.480 FFDC, FFDLC
  • TGA: 35.480 FFDK, FFDLK
  • TGA: 35.480 FFD-TM
  • TGA: 35.480 FFNHLC
  • TGA: 35.480 FFDAK, FFDHK, FFDHLK
  • TGA: 35.480 FFDH-TM
  • TGA: 35.480 FFDAK
  • TGA: 37.480 FFDC
  • TGA: 37.480 FFDK
  • TGA: 37.480 FFD-TM
  • TGA: 39.480 FVNLC
  • TGA: 40.440 FDRS, FDS
  • TGA: 40.440 FDK, FDRK
  • TGA: 40.440 FDARS, FDAS
  • TGA: 40.440 FDAK, FDARK
  • TGA: 40.480 FDRS, FDS
  • TGA: 40.480 FDK, FDRK
  • TGA: 40.480 FDRS, FDAS
  • TGA: 40.480 FDAK, FDARK
  • TGA: 41.440 FFD, FFDC, FFDRC
  • TGA: 41.440 FFDK, FFDRK
  • TGA: 41.440 FFD/M
  • TGA: 41.440 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM
  • TGA: 41.480 FFD, FFDC, FFDRC
  • TGA: 41.480 FFDK, FFDRK
  • TGA: 41.480 FFDK
  • TGA: 41.480 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM
  • TGA: 41.480 FFDC-TM, FFDRC-TM
  • TGA: 41.480 FFDAK
  • TGA: 41.540 FVDS, FVDLS
  • TGS: 18.480 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N
  • TGS: 18.480 FK, FK-L, FLK, FLK/M
  • TGS: 18.480 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS
  • TGS: 18.480 FAC, FHLC
  • TGS: 18.480 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M
  • TGS: 18.480 FAS, FALS, FHLS
  • TGS: 18.540 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N
  • TGS: 18.540 FK, FK-L, FLK, FLK/M
  • TGS: 18.540 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS
  • TGS: 18.540 FAC, FHLC
  • TGS: 18.540 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M
  • TGS: 18.540 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M
  • TGS: 19.440 FS-WW, FRS-WW, FLS-WW, FLRS-WW
  • TGS: 19.480 FS/M-WW, FRS/M-WW, FLS/M-WW, FLRS/M-WW
  • TGS: 21.440 FS, FLS
  • TGS: 21.480 FS, FLS
  • TGS: 24.480 FPLS, FPLRS
  • TGS: 24.540 FPLS, FPLRS
  • TGS: 26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO
  • TGS: 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS
  • TGS: 26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC, FNLHC, FVHLC
  • TGS: 26.480 FVHLC
  • TGS: 26.480 FVL-KO
  • TGS: 26.480 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS
  • TGS: 26.480 FPHLS
  • TGS: 26.480 FDK, FDLK
  • TGS: 26.480 FD-TM
  • TGS: 26.480 FDAC, FDALC, FDHLC
  • TGS: 26.480 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS
  • TGS: 26.480 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK
  • TGS: 26.540 FNLC, FNLRC,FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO
  • TGS: 26.540 FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FNLRS, FNLS
  • TGS: 26.540 FVL-KO
  • TGS: 26.540 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FNHLC, FVHLC
  • TGS: 26.540 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS
  • TGS: 26.540 FDK, FDLK
  • TGS: 26.540 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M
  • TGS: 26.540 FDAS, FDALS, FDHLS
  • TGS: 26.540 FDAK, FDALK, FDHLK
  • TGS: 28.480 FNLS, FNLRS
  • TGS: 28.480 FNLC, FNLRC
  • TGS: 28.480 FANLC, FNHLC
  • TGS: 26.480 FVHLS
  • TGS: 28.480 FANLK
  • TGS: 28.540 FNLC
  • TGS: 28.540 FANLK
  • TGS: 28.540 FNLS
  • TGS: 28.540 FANLC, FNHLC
  • TGS: 32.480 FFDRC
  • TGS: 32.480 FFD-TM
  • TGS: 33.440 FDC, FDLC, FDLRC, FDR, FDRC
  • TGS: 33.440 FDK, FDLK, FDRK
  • TGS: 33.440 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS
  • TGS: 33.440 FDC-TM, FDRC-TM
  • TGS: 33.440 FDAC, FDALC, FDARC
  • TGS: 33.440 FDAK, FDALK, FDARK, FDHK
  • TGS: 33.440 FDAS, FDALS, FDARS, FDHS
  • TGS: 33.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDR, FDRC
  • TGS: 33.480 FDK, FDLK
  • TGS: 33.480 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS
  • TGS: 33.480 FDC-TM, FDRC-TM
  • TGS: 33.480 FDAC, FDALC, FDARC
  • TGS: 33.480 FDAK, FDALK, FDARK, FDHK
  • TGS: 33.480 FDAS, FDALS, FDHS, FDARS
  • TGS: 33.540 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDRC
  • TGS: 33.540 FDK, FDLK
  • TGS: 33.540 FDS, FDLS, FDLS/M
  • TGS: 33.540 FDAC, FDALC
  • TGS: 33.540 FDAS, FDALS
  • TGS: 33.540 FDAK, FDALK
  • TGS: 35.480 FFNLC
  • TGS: 35.480 FDNLC, FFDC, FFDLC
  • TGS: 35.480 FFNHLC
  • TGS: 35.480 FFDK, FFDLK, FFDRK
  • TGS: 35.480 FFD-TM
  • TGS: 35.480 FFDAK, FFDHLK
  • TGS: 35.480 FFDAK
  • TGS: 35.540 FFNLC
  • TGS: 35.540 FDNLC, FFDC, FFDLC
  • TGS: 35.540 FFNHLC
  • TGS: 35.540 FFDK, FFDLK, FFDRK
  • TGS: 35.540 FFD-TM
  • TGS: 35.540 FFDAK, FFDHLK
  • TGS: 35.540 FFDAK
  • TGS: 37.480 FFDC
  • TGS: 37.480 FFDK
  • TGS: 37.480 FFD-TM
  • TGS: 37.540 FFDC
  • TGS: 37.540 FFDK
  • TGS: 37.540 FFD-TM
  • TGS: 40.440 FDS, FDRS
  • TGS: 40.440 FDK, FDRK
  • TGS: 40.440 FDAS-WW, FDARS-WW
  • TGS: 40.440 FDAK-WW, FDARK-WW
  • TGS: 40.480 FDS, FDRS
  • TGS: 40.480 FDK, FDRK
  • TGS: 40.480 FDAS, FDARS
  • TGS: 40.480 FDAK, FDARK
  • TGS: 41.440 FFD, FFDC, FFDRC
  • TGS: 41.440 FFDK, FFDRK
  • TGS: 41.440 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM
  • TGS: 41.480 FFD, FFDC, FFDRC
  • TGS: 41.480 FFDC, FFDRC, FFDARC
  • TGS: 41.480 FFDK, FDRK
  • TGS: 41.480 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM
  • TGS: 41.480 FFDAK
  • TGS: 41.540 FFDAK
  • TGS: 41.540 FFDC
  • TGS: 41.540 FFDK
  • TGS: 41.540 FFD-TM
  • TGX: 18.480 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N
  • TGX: 18.480 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N
  • TGX: 18.480 FHLC
  • TGX: 18.480 FHLS, FHLS/M
  • TGX: 18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N
  • TGX: 18.540 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N,FLLRS,FLLRS/N
  • TGX: 18.540 FHLC
  • TGX: 18.540 FHLS, FHLS/M
  • TGX: 24.480 FNLLW/N
  • TGX: 24.480 FPLS, FPLRS
  • TGX: 24.540 FNLLW/N
  • TGX: 24.540 FPLS, FPLRS
  • TGX: 26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDRC/M, FDLRC, FNHLC
  • TGX: 26.480 FDHLC
  • TGX: 26.480 FDHLS
  • TGX: 26.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS
  • TGX: 26.480 FDK, FDLK
  • TGX: 26.480 FNHLC
  • TGX: 26.480 FNHLS
  • TGX: 26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW
  • TGX: 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS
  • TGX: 26.480 FPHLS
  • TGX: 26.480 FVHLS
  • TGX: 26.540 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDRC/M, FDLRC
  • TGX: 26.540 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FVHLS
  • TGX: 26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW
  • TGX: 26.540 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS
  • TGX: 27.440 FNS
  • TGX: 28.440 FDS
  • TGX: 28.480 FNLC
  • TGX: 28.480 FNLS
  • TGX: 28.540 FNLC
  • TGX: 28.540 FNLS
  • TGX: 29.440
  • TGX: 33.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC
  • TGX: 33.480 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M
  • TGX: 33.540 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC
  • TGX: 33.540 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M
  • TGX: 35.480 FDNLC
  • TGX: 35.540 FDNLC
  • TGX: 41.540 FVDS, FVDLS
  • HOCL: 18.480 HOCL
  • HOCL: 24.460 HOCLN
  • HOCL: 24.480 HOCLN
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
 • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ

Γράψτε μια αξιολόγηση

Παρακαλώ συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να αξιολογήσετε

ΜΠΕΚ 0445120219 / 0445120100 / 0445120275 / 51101006079 / 51101006127

 • Κατασκευαστής: BOSCH
 • Κωδικός Προϊόντος: 0445120219
 • Διαθεσιμότητα: 6
 • 396,80€

 • Χωρίς ΦΠΑ: 320,00€